แนะนำเครื่องมือเพื่อการเรียนการสอนระยะไกลและการทำงานจากบ้าน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการการศึกษา ได้เฝ้าติดตามและตระหนักเป็นอย่างดีว่าเรามีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจารย์และนักศึกษาต้องทำการเรียนการสอนระยะไกล (online teaching/learning)  และ บุคคลากรบางส่วนต้องทำงานจากบ้าน (work from home) เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงความรุนแรงของสถานการณ์

ทั้งนี้ จากประสบการณ์การทดลองใช้กลับกลุ่มผู้ใช้ต่างๆ สามารถให้คำแนะนำเครื่องมือเพื่อการเรียนการสอนระยะไกลและการทำงานจากบ้านได้ดังนี้

แนวทางการใช้ซอฟต์แวร์

ขอแนะนำเฉพาะเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยบัญชีผู้ใช้ของสถาบันได้ฟรี และสามารถควบคุมการเข้าถึงสื่อต่างๆ ให้อยู่ในวงของพนักงานองค์กรเท่านั้น

(1) สำหรับการเรียนการสอนระยะไกล

  • ผู้สอนสามารถบันทึกวิดีโอการสอนของตนแล้วแจกจ่ายให้ผู้เรียนผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ (cloud storage) ด้วยGoogle Drive หรือ Microsoft OneDrive หรือ Microsoft Stream แล้วจำกัดสิทธิการเข้าถึง
  • ผู้สอนสามารถถ่ายทอดสดการสอนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference) ด้วยMicrosoft Teams หรือ Google Meet
  • ผู้สอนสามารถสร้างและใช้งานห้องเรียนออนไลน์ (e-classroom) ด้วยMicrosoft Teams หรือ Google Classroom ซึ่งเครื่องมือทั้งคู่มีคุณลักษณะที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เช่น การแจกจ่ายเอกสารประกอบการสอน การสนทนา การสร้างกระดานถามตอบ การมอบหมายงานหรือสั่งการบ้าน การตรวจงาน การสร้างแบบทดสอบ และการให้คะแนน เป็นต้น

(2) สำหรับทำงานจากทางบ้าน

  • ทำเอกสารสำนักงานด้วยMicrosoft Office 365 หรือ Google Drive
  • จัดเก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนไฟล์ข้อมูลกันด้วยMicrosoft OneDrive หรือ Google Drive 
  • ใช้Microsoft Teams ซึ่งเครื่องมือที่มีคุณลักษณะสำหรับสื่อสารระดับองค์กร เช่น การสร้างกลุ่มงาน การสนทนากลุ่ม วางแผนงาน ติดตามความคืบหน้า และการนัดหมาย เป็นต้น
  • ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference) ด้วยMicrosoft Teams หรือ Google Meet


แนวทางการใช้งาน Microsoft Teams     

แนวทางการใช้งาน Google Classroom

ระบบ Learning Management System
มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

Posted in คู่มือการใช้งาน.