ระบบสารสนเทศเพื่องานบริหาร

  • ระบบงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ (E-Admission system)

  • ระบบบริการทั่วไป ESS

  • ระบบงานบุคลากร (Human resource system)

  • ระบบบริหารเงินเดือน (Payroll system)

  • ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (Student loan system)

  • ระบบประเมินการเรียนการสอน (Training evaluation system)