ภารกิจ

ด้านระบบเครือข่าย 
         1) งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริหารจัดการและบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core/Distributed/Access Switch) เชื่อมต่อกระจายสัญญาณด้วยสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) และระบบเครือข่ายไร้สาย (RMUTI-WiFi)  รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
         2) งานระบบโทรศัพท์ มีหน้าที่บริหารจัดการระบบโทรศัพท์ของวิทยาเขต บริการติดตั้งเครื่องรับโทรศัพท์ภายใน ติดตั้งเครื่องรับโทรศัพท์ระบบ VoIP การตรวจสอบ ซ่อมแซมแก้ไข และบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์

ด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          1) งานบริการระบบเว็บโฮสติ่ง ให้บริหารพื้นที่เว็บโฮสติ่งสำหรับหน่วยงาน/คณะ ในการใช้พื้นที่เพื่อสร้างเว็บไซต์ประชาสัมธ์หน่วยงาน ตลอดจนการบำรุงรักษาระบบ และการสำรองข้อมูล
          2) งานถ่ายทอดสัญญาณและประชุมทางไกล มีหน้าที่ให้บริการห้องประชุมทางไกลได้แก่ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขต ห้องประชุมเล็กสำนักงานวิทยาเขต และให้บริการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาเขต คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตผ่านอินเทอร์เน็ต
          3) งานซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ ให้บริการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับหน่วยงานภายในวิทยาเขต ตลอดจนให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาเขต