วิธีการใช้งาน RMUTI-WiFi

วิธีการใช้งาน RMUTI-WiFi

มาตรฐานความปลอดภัย 802.1x

มาตรฐาน IEEE 802.1x เป็นมาตรฐานใหม่สำหรับ MAC Layer ที่ช่วยเสริมให้การตรวจสอบผู้ใช้ (Authentication) ในเครือข่าย LAN และ WLAN มีความปลอดภัยสูงขึ้น ในกรณีนี้เมื่อผู้ใช้ต้องการเข้าใช้เครือข่าย WLAN จะต้องมีการแสดงหลักฐานสำหรับประกอบการตรวจสอบ (credential) ต่ออุปกรณ์แม่ข่าย หลังจากนั้นอุปกรณ์แม่ข่ายจะส่งผ่านหลักฐานดังกล่าวต่อไปยัง RADIUS เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นระบบสำหรับตรวจสอบผู้ใช้โดยเฉพาะที่ใช้กันอยู่ทั่วไป โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่าง RADIUS เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ WLAN จะเป็นไปตามโพรโตคอลที่เรียกว่า EAP (Extensible Authentication Protocol) ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงทำให้ผู้พัฒนาระบบสามารถนำไปใช้สร้างกลไกการตรวจสอบอย่างที่ต้องการได้

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ใช้ SSID RMUTI-WiFi ซึ่งเป็น มาตรฐาน IEEE 802.1x สามารถเข้าใช้งานได้ทุกพื้นที่ภายในวิทยาเขตขอนแก่น

สำหรับบุคลากรต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตต่างมหาวิทยาลัย สามารถใช้ บริการ eduroam  ซึ่งเป็น มาตรฐาน IEEE 802.1x เช่นกัน

ดาวห์โหลด คู่มือวิธีเข้าใช้งานระบบ ต่างๆ

Android
Apple_iOS/OSX
Windows_7/8/10

WIFI-1X

Posted in คู่มือการใช้งาน, ระบบงานเครือข่าย and tagged , , .